Dział Nauki i Wydawnictw WSEiP

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home Projekty międzynarodowe

Projekty międzynarodowe

Email Drukuj PDF

 

 

 

Language On-Line Portfolio Project „Lolipop

 

 

 

 

 

 

 

nazwa/ symbol projektu

 

 

 

partnerzy

 

 

 

status WSEiP

 

 

 

okres realizacji

 

 

 

 

Language On-Line Portfolio Project „Lolipop”

(116998-CP-1-2004-1IE-LINGUA-L2)

 

 • Dublin City University

 • Waterford Institute of Technology

 • Ecole Nationale Superieur des Telecommunications de Bretagne

 • Technische Universitaet Dresden

 • Universidad de Granada

 • Universidade de Santiago de Compostella

 • Paris-London Universitaet – Salzburg

 • Hogskolen i Telemark

 • Politechnika Poznańska

 

 

 

 

partner

 

 

 

01.10.2004 30.09.2007

 

 

 

przedmiot projektu

 

 

WSEiP był partnerem w ramach jednego z największych europejskich projektów w zakresie nauczania języków obcych: Language On-Line Portfolio Project „Lolipop”. Był to trzyletni projekt o budżecie blisko 600 000 euro, którego koordynatorem był Dublin City University. Celem projektu było przeniesienie używanego powszechnie w krajach UE (obecnie wprowadzanego także w Polsce) „papierowego” Europejskiego Portfolio Językowego w przestrzeń cyfrową oraz wzbogacenie go o elementy interkulturowe.

European Language Portfolio Online funkcjonuje w wirtualnym otoczeniu edukacyjnym „Moodle”, które już jest stworzone na serwerze WSEiP.

Odrębną część projektu stanowiły badania nad efektywnością nauczania języków obcych na odległość.


 

Europejska Grupa Zainteresowań Ekonomicznych (European Economic Interest Grouping) "Ulixes"

 

 

 

 

 

 

 

nazwa/ symbol projektu

 

 

 

partnerzy

 

 

 

status WSEiP

 

 

 

okres realizacji

 

 

Europejska Grupa Zainteresowań Ekonomicznych (European Economic Interest Grouping) “Ulixes”

 

 • Artemisszio Foundation (H)

 • Oviedo Chamber of Commerce (E)

 •  

   

  Groupe Ecole Superieur Commerce et Industrie de L’Ain (F)

 • South Zealand Business College (D)

 • Hungarian Institute for Culture and Art (H)

 • Instituto Formazione Operatori Aziendali (I)North West Regional College (GB)

 • Graiciuna School of Management (LT)

 • Volkshochschule Passau (D)

 

partner

 

2007 - 2013

 

 

 

przedmiot projektu

 

 

Europejska Grupa Zainteresowań Ekonomicznych (European Economic Interest Grouping) “Ulixes”

Od 2004 roku WSEiP jest pełnoprawnym członkiem European Economic Interest Grouping “Ulixes” działającego na mocy postanowień Rady Europy (Council Regulation No 2137/85 of 25 July 1985 on the European Economic Interest Grouping - EEIG). Grupa, z centralą we Włoszech, obejmuje uczelnie i inne instytucje edukacyjne z obszaru Unii Europejskiej, mające duże doświadczenie w realizacji projektów w ramach edukacyjnych programów Unii Europejskiej (kształcenie ustawiczne, wymiana pokoleniowa w firmach rzemieślniczych oraz szkolenia na rzecz rozwoju turystyki).

 

 

 


 


DOCTAE - Development of key competencies for training antennas in Europe

 

 

 

 

 

 

 

nazwa/ symbol projektu

 

 

 

partnerzy

 

 

 

status WSEiP

 

 

 

okres realizacji

 

 

 

 

DOCTAE - Development of key competencies for training antennas in Europe

(2007-1983/001-001-LE NETWOR)

 

 

IFOA – Instituto Formazione Operatori Aziendali

 

 

partner

 

01.11.2007 30.04.2010

 

 

 

przedmiot projektu

 

 

 

DOCTAE - to sieć uczelni, szkół, instytucji szkoleniowych i innych organizacji, działających na rzecz unowocześnienia i integracji systemów edukacji zawodowej w ramach UE. Wspólnie podejmowane działania skupiają się na trzech obszarach działań:

  • wspieraniu nauczycieli i trenerów - profesjonalnej, doskonale wykwalifikowanej i elastycznej grupy zawodowej, pozwalającej na skuteczną realizacje idei kształcenia przez całe życie;

  • wykształceniu Wzorcowych Trenerów, osób zdolnych do przewidywania i wpływania na rozwój europejskiego systemu zawodowego kształcenia ustawicznego, którzy w trakcie szkoleń przekazują nowe umiejętności, pobudzają świadomość europejską oraz promują mobilność międzynarodową i partnerstwo różnorodnych organizacji edukacyjnych;

  • rozwijaniu sieci i wykorzystaniu efektu skali działalności poprzez ściślejszą współpracę oraz przyłączanie się nowych członków – instytucji szkoleniowych, innych sieci, władz lokalnego i centralnego szczebla.

Projekt, finansowany ze środków Unii Europejskiej poprzez program Leonardo da Vinci

 

 


 

Wzbudzanie duchaprzedsiębiorczości w młodych dorosłych Europejczykach; Program "Uczenie się przez całe życie" GRUNDTVIG

 

 

 

 

 

 

 

 

nazwa/ symbol projektu

 

 

 

 

partnerzy

 

 

 

 

status WSEiP

 

 

 

 

okres realizacji

 

 

Wzbudzanie ducha

przedsiębiorczości w młodych dorosłych Europejczykach;

Program “Uczenie się przez całe życie “ GRUNDTVIG

 

(2008-1-LT1_GRU06-00079 9)

 

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowa Agencja Programu “Uczenie się przez całe życie”

 

beneficjent

 

07.08.2008 31.07.2010

 

 

 

 

przedmiot projektu

 

 

Program Grundtvig dotyczy szeroko rozumianej edukacji ogólnej niezawodowej osób dorosłych i skierowany jest do organizacji działających w obszarze edukacji dorosłych, ich słuchaczy i pracowników. Wspiera przede wszystkim działania służące edukacji osób dorosłych z grup defaworyzowanych i o utrudnionym dostępie do oferty edukacyjnej (starszych, niepełnosprawnych, zamieszkujących tereny wiejskie, bezrobotnych, o niskim wykształceniu i o specjalnych potrzebach edukacyjnych, ale również młodych, którzy przerwali naukę i potrzebują kolejnej szansy uzyskania formalnych kwalifikacji.
Przedmiotem projektu realizowanego przez WSEiP jest wypracowanie, wspólnie z innymi partnerami, metodologii wzbudzania przedsiębiorczości wśród młodych ludzi, pochodzących z terenów defaworyzowanych. Nowoczesna forma zachęcania młodych ludzi do samo zatrudnienia, ma stać sie sposobem walki z bezrobociem, ale także wpłynąć na osobisty rozwój młodego człowieka. Następnym etapem będzie zastosowanie tej metodologii wśród słuchaczy objętych projektem, w każdym z krajów. Koordynatorem całego projektu jest Brone Vilutiene z Litwy, zaś koordynatorem lokalnym jest prof. WSEiP dr hab. Janusz Feczko.

 

 

 

 


 


Home Projekty międzynarodowe